ΟΛΜΕ: ΕΝΙΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1: Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Επιτυχής καταγραφή των  μέσων διδασκαλίας που απαιτούν βελτίωση

Επιτυχής καταγραφή προβλημάτων που δυσχεραίνουν την διδασκαλία και τη μάθηση

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Αναλυτική διερεύνηση, ενδελεχής συζήτηση, συνεργασία εκπαιδευτικών για τις ανάγκες που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελέτη και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, ελλείψεις προσωπικού

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκε συναφής βιβλιογραφία, έρευνες και μελέτες (UNESCO, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Αξιοποίησή τους σε όλα τα ζητήματα και τις παραμέτρους που επηρεάζουν διαχρονικά τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για τα νέα προγράμματα σπουδών και για τη χρήση τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία, για τη διαθεματικότητα, για τη διαχείριση της τάξης, για τις συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού και βίας

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων επίλυσης των καταγεγραμμένων ζητημάτων στους αρμόδιους φορείς, διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Σχολική διαρροή, φοίτηση

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Επιτυχής καταγραφή αναγκών για δημιουργία  τμημάτων ένταξης, τάξεων υποδοχής  και παράλληλη στήριξη και για ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών

 

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Αναλυτική διερεύνηση, ενδελεχής συζήτηση, συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών  για τις ανάγκες  που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελέτη και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, ελλείψεις προσωπικού

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκε συναφής βιβλιογραφία, έρευνες και μελέτες (UNESCO, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Αξιοποίησή τους σε όλα τα ζητήματα και τις παραμέτρους που επηρεάζουν διαχρονικά τη σχολική διαρροή και τη φοίτηση

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για τα νέα προγράμματα σπουδών και για τη χρήση τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία, για τη διαθεματικότητα, για τη διαχείριση της τάξης, για τις συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού και βίας

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων επίλυσης των καταγεγραμμένων ζητημάτων στους αρμόδιους φορείς, , διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Επιτυχής εντοπισμός συγκρουσιακών καταστάσεων και αιτιών τους και παιδαγωγικές παρεμβάσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο

 

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Αναλυτική διερεύνηση, ενδελεχής συζήτηση, συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών  για τις ανάγκες  που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελέτη και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, ελλείψεις προσωπικού,  εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου που δυσχεραίνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, αύξηση της ύλης, μορφωτικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις τηλεκπαίδευσης και εγκλεισμού λόγω πανδημίας

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκε συναφής βιβλιογραφία, έρευνες και μελέτες (UNESCO, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ) . Παρήχθη σχολικός κανονισμός

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Αξιοποίησή τους σε όλα τα ζητήματα και τις παραμέτρους που επηρεάζουν διαχρονικά τις σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για τα νέα προγράμματα σπουδών και για τη χρήση τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία, για τη διαθεματικότητα, για τη διαχείριση της τάξης, για τις συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού και βίας

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων επίλυσης των καταγεγραμμένων ζητημάτων στους αρμόδιους φορείς, , διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Επιτυχής εντοπισμός προβλημάτων  που δυσχεραίνουν την ουσιαστική επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών

 

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Αναλυτική διερεύνηση, ενδελεχής συζήτηση, συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών  για τις ανάγκες  που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελέτη και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, ελλείψεις προσωπικού,  μετακίνηση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου που δυσχεραίνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, αύξηση της ύλης, μορφωτικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις τηλεκπαίδευσης και εγκλεισμού λόγω πανδημίας

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκε συναφής βιβλιογραφία, έρευνες και μελέτες (UNESCO, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ). Παρήχθη σχολικός κανονισμός.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Αξιοποίησή τους σε όλα τα ζητήματα και τις παραμέτρους που επηρεάζουν διαχρονικά τις σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για τα νέα προγράμματα σπουδών και για τη χρήση τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία, για τη διαθεματικότητα, για τη διαχείριση της τάξης, για τις συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού και βίας

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων επίλυσης των καταγεγραμμένων ζητημάτων στους αρμόδιους φορείς, , διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Σχέσεις σχολείου-οικογένειας

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Συχνή επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων, διερεύνηση ιδιαίτερων συνθηκών των οικογενειών που επηρεάζουν τις μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες

 

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Αναλυτική διερεύνηση, ενδελεχής συζήτηση, συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών  για τις ανάγκες  που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελέτη και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, ελλείψεις προσωπικού,  μετακίνηση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου που δυσχεραίνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, αύξηση της ύλης, μορφωτικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις τηλεκπαίδευσης και εγκλεισμού λόγω πανδημίας

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκε συναφής βιβλιογραφία, έρευνες και μελέτες (UNESCO, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ). Παρήχθη σχολικός κανονισμός.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Αξιοποίησή τους σε όλα τα ζητήματα και τις παραμέτρους που επηρεάζουν διαχρονικά τις σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για τα νέα προγράμματα σπουδών και για τη χρήση τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία, για τη διαθεματικότητα, για τη διαχείριση της τάξης, για τις συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού και βίας

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων επίλυσης των καταγεγραμμένων ζητημάτων στους αρμόδιους φορείς, , διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Επικαιροποίηση σχολικού κανονισμού με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές

Λεπτομερής καταγραφή αναγκών για προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό υποδομών

 

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Αναλυτική διερεύνηση, ενδελεχής συζήτηση, συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών  για τις ανάγκες  που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελέτη και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, ελλείψεις προσωπικού,  μετακίνηση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου που δυσχεραίνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, αύξηση της ύλης, μορφωτικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις τηλεκπαίδευσης και εγκλεισμού λόγω πανδημίας

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκε συναφής βιβλιογραφία, έρευνες και μελέτες (UNESCO, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ). Παρήχθη σχολικός κανονισμός.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Αξιοποίησή τους σε όλα τα ζητήματα και τις παραμέτρους που επηρεάζουν διαχρονικά τις σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για τη διοίκηση της σχολικής μονάδας,  για τα νέα προγράμματα σπουδών και για τη χρήση τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία, για τη διαθεματικότητα, για τη διαχείριση της τάξης, για τις συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού και βίας

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων επίλυσης των καταγεγραμμένων ζητημάτων στους αρμόδιους φορείς, , διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Σχολείο και κοινότητα

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Πρόθεση συνεργασίας με γειτονικά σχολεία  εντός ωραρίου και  με ευθύνη του ΠΕΚΕΣ και της ΔΔΕ για διάχυση καλών πρακτικών

 

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας με άλλα σχολεία

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, πρακτική αδυναμία πραγματοποίησης συνεργασιών εντός ωραρίου, πλημμελής κεντρικός σχεδιασμός ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συνεργασιών,  ελλείψεις προσωπικού,  μετακίνηση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου που δυσχεραίνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, αύξηση της ύλης.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκε συναφής βιβλιογραφία, διερεύνηση καλών πρακτικών άλλων σχολείων

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Αξιοποίησή τους για μελλοντικές συνεργασίες

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για μεθόδους συνεργασίας του σχολείου με την κοινωνία

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων στους αρμόδιους φορείς, , διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

 

ΑΞΟΝΑΣ 8: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Επιτυχής καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης και των προτάσεων του συλλόγου για τον προσφορότερο τρόπο πραγματοποίησης της επιμόρφωσης

 

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Αναλυτική διερεύνηση, ενδελεχής συζήτηση, συνεργασία εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές ανάγκες και τον τρόπο πραγματοποίησης της επιμόρφωσης

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελέτη και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, ελλείψεις προσωπικού,  μετακίνηση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου που δυσχεραίνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, αύξηση της ύλης

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκε συναφής βιβλιογραφία, έρευνες και μελέτες (UNESCO, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ) και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα επιμέρους ζητήματα που αντιμετώπισαν και για τα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Προώθηση των προτάσεων στους αρμόδιους φορείς, διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για τα νέα προγράμματα σπουδών και για τη χρήση τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία, για τη διαθεματικότητα, για τη διαχείριση της τάξης, για τις συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού και βίας

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων στους αρμόδιους φορείς,  διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης

 

ΑΞΟΝΑΣ 9: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ

Καμία

Αποτελέσματα Δράσης

Υλοποίηση εκπαιδευτικά προγραμμάτων, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών επισκέψεων και εκδρομών

 

Βαθμός επίτευξης

Τέσσερα

Εκτίμηση λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης

Αναλυτική διερεύνηση των σχετικών αναγκών,  ενδελεχής συζήτηση, συνεργασία εκπαιδευτικών

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελέτη και αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, ελλείψεις προσωπικού,  μετακίνηση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου που δυσχεραίνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, αύξηση της ύλης, περιορισμοί λόγω πανδημίας

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και πολιτιστικών φορέων, ξεναγήσεις

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης

Καμία

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν

Προώθηση προτάσεων στους αρμόδιους φορείς, συνεργασία με άλλα σχολεία και με περαιτέρω φορείς

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Επιμόρφωση για την αξιοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΙΕΠ, επιμόρφωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων

Προτάσεις για τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου έτους

Προώθηση των προτάσεων στους αρμόδιους φορείς,  εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών για την επόμενη χρονιά και εναρμόνισή τους με την υλοποίηση προγραμμάτων, επισκέψεων κλπ.